woensdag 4 augustus 2010

1943

Sixth Winter Benefit.

613 ) 10 fr + 20 fr
-


614 ) 10 fr + 20 fr
-

615 ) 10 cent + 5 cent
-

616 ) 35 cent + 5 cent
-

617 ) 50 cent + 10 cent
-

618 ) 60 cent + 10 cent
-

619 ) 1 fr + 15 cent
-

620 ) 1.75 fr + 75 cent
-

621 ) 3.25 fr + 3.25 fr
-

622 ) 5 fr + 25 fr
-

Benefit for the Prisoners of War.

623 ) 1 fr + 30 fr
-

624 ) 1 fr + 30 fr
-

For the reconstruction of the Abbey from Orval.


625 ) 50 cent + 1 fr
-

626 ) 60 cent + 1.90 fr
-

627 ) 1 fr + 3 fr
-

628 ) 1.75 fr + 5.25 fr
-

629 ) 3.25 fr + 16.75 fr
-
630 ) 5 fr + 30 fr
-

Seventh Winter Benefit.


631 ) 10 cent + 5 cent
-

632 ) 35 cent + 5 cent
-

633 ) 50 cent + 15 cent
-

634 ) 60 cent + 20 cent
-

635 ) 1 fr + 1 fr
-

636 ) 1.75 fr + 4.25 fr
-

637 ) 3.25 fr + 11.75 fr
-

638 ) 5 fr + 25 fr
-

Eighth Winter Benefit.

639 ) 10 fr + 30 fr
-

640 ) 10 fr + 30 fr
-

King Leopold 3

641 ) 1.50 fr
-

642 ) 1.75 fr
-

643 ) 2 fr
-

644 ) 2.25 fr
-

645 ) 3.25 fr
-

646 ) 5 fr
-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten