donderdag 5 augustus 2010

1948

Belgian Trade and Industry.


761 ) 60 cent
-

762 ) 1.35 fr
-

763 ) 1.75 fr
-

764 ) 2.25 fr
-

765 ) 3.15 fr
-

766 ) 6.30 fr
-


767 ) 1.20 fr
-


768 ) 1.75 fr
-


769 ) 2.50 fr
-


770 ) 3 fr
-


771 ) 4 fr
-


772 ) 6 fr
-

Benefit for the Abbey from Achel.


773 ) 65 cent + 65 cent
-


774 ) 1.35 fr + 1.35 fr
-


775 ) 3.15 fr + 2.85 fr
-


776 ) 10 fr + 10 fr
-

Benefit for the Abbey from Chévremont.


777 ) 65 cent + 65 cent
-


778 ) 1.35 fr + 1.35 fr
-


779 ) 3.15 fr + 2.85 fr
-


780 ) 10 fr + 10 fr
-

Benefit for The Foundation of Edouard Anseele.


781 ) 65 cent + 35 cent
-

782 ) 90 cent + 60 cent
-

783 ) 1.35 fr + 1.15 fr
-

784 ) 3.15 fr + 1.85 fr
-

Sheet 26.
-

Benefit for the Memorial, Liberty of Antwerpen.

 
785 ) 10 fr + 10 fr
-


786 ) 10 fr + 10 fr
-
Cross from Lotharingen.

787 ) 20 cent + 5 cent
-


788 ) 1.20 fr + 30 cent
-


789 ) 1.75 fr + 25 cent
-


790 ) 4 fr + 3.25 fr
Isabelle van Oostenrijk.
-


791 ) 20 fr + 20 fr
Albrecht, Duke from Austria.
-

Geen opmerkingen:

Een reactie posten